0

Ryzyko zawodowe i tego ocena

Ryzyko zawodowe i tego ocena

Mikropraca.pl mikropracapl Wiadomości  ryzyko zawodowe   Za ryzyko zawodowe uważa się prawdopodobieństwo wystąpienia wszelkich niepożądanych wydarzeń, jakie związane są bezpośrednio z wykonywanym zawodem i pracą, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zdrowotnych.

W teorii prawa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. podaje definicję ryzyka zawodowego. Według niej mianem takim powinniśmy uściślać prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych, nagłych i niepożądanych zdarzeń, bezpośrednio związanych z wykonywaną pracą, jakie powodują określone straty m.in. wystąpienie problemów zdrowotnych.

Według kodeksu pracy wszelki pracodawca zobligowany bywa do podjęcia pewnych działań, jakie związane są z ryzykiem zawodowym:

Udokumentowania i oceny ryzyka zawodowego związanego z rodzajem wykonywanej pracy i zastosowania wszelkich niezbędnych środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń.
Zastosowania wszelkich środków zapobiegających chorobom związanych z wykonywanym zawodem.
Poinformowania wszystkich swoich pracowników o możliwości wystąpienia ryzyka zawodowego bezpośrednio związanego z wykonywanym zawodem i o przepisach, zasadach i sposobach zapobiegania zagrożeniom, a także ochronie przed nimi czy drogach postępowania w momencie ich wystąpienia.
Przeprowadzania niezbędnych szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Procedury, a ryzyko zawodowe

Wszystkich procedur, jakie związane są z oceną ryzyka zawodowego bywa sporo. Najważniejsze bywa to, iż dokonywać oceny mogą jedynie osoby, jakie są do tego upoważnione m.in.. eksperci zewnętrzni, pracodawcy czy również specjaliści BHP.

Pełna ocena ryzyka zawodowego składa się z kilku podstawowych etapów, z jakich pierwszym bywa identyfikacja możliwych zagrożeń, ocena wszelkich rodzajów zagrożeń, ustanowienie zapobiegawczych środków, a także przegląd podjętych działań.

Ważne bywa to, iż ocena ryzyko zawodowego i wszelkie działania, jakie są z nią związane stanowią obciążenie każdego pracodawcy.

Dokumentacja
Dokumentacja ryzyka zawodowego musi obejmować następujące grupy informacji:

  • opis i charakterystykę stanowiska pracy
  • wszelkie informacje, jakie dotyczą identyfikacji możliwych zagrożeń
  • szacowanie wszystkich parametrów ryzyka zawodowego i tego wartościowanie
  • informacje na temat kryteriów akceptacji, a także poziomu ryzyka akceptowalnego
  • środki ochrony, jakie konieczne są do likwidacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia.
  • Normy, przepisy i wytyczne przy ocenie ryzyka zawodowego.

admin

Dodaj komentarz